Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen

Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Dak & Gevel Groen site en alles wat daar bij hoort is het mogelijk dat de informatie die op de Dak & Gevel Groen site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de Dak & Gevel Groen site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of de uitgever NWST NeWSTories bv. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Dak & Gevel Groen site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Dak & Gevel Groen site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Dak & Gevel Groen site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Dak & Gevel Groen site verkregen is. De Dak & Gevel Groen site garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Dak & Gevel Groen site verkregen informatie. De informatie op de Dak & Gevel Groen site wordt frequent aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De webmaster behoudt zich verder altijd het recht op om informatie op de site zonder opgave van redenen te verwijderen als deze conflicteren met de doelstelling van de site of het vakblad Dak & Gevel Groen of ingaan tegen tegen gebruikelijke omgangsvormen.VACATURES
GREENFORUM